Kennisprogramma Vakbeurs Recycling

Tijdens Vakbeurs Recycling staat niet alleen de nieuwste technologie en innovaties centraal, maar ook het delen van kennis en ervaringen. Het kennisprogramma van 2023 wordt momenteel nog vormgegeven en zal een breed scala aan onderwerpen behandelen, waaronder de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaam afvalbeheer en recycling. Experts uit de branche delen hun inzichten en ervaringen, waardoor bezoekers van de vakbeurs hun kennis kunnen vergroten en inspiratie kunnen opdoen. 

We zijn druk bezig met het samenstellen van het kennisprogramma voor 2022. Houd de website in de gaten voor de eerste updates! Heeft u interessante kennisinhoudelijke onderwerpen, ideeën of thema’s die u graag zou willen terugzien? Neem dan contact op met Robin Vissers via onderstaande contactinformatie.

Neem contact op
Robin Vissers - Marketeer

Robin Vissers

Marketing Event Manager
+31 (0)183 - 680 662
Stuur mij een e-mail!

dinsdag 15 november - Aandacht voor Afvalmanagement

Aandacht voor afvalmanagementMet de circulaire doelstellingen vanuit de overheid kunnen bedrijven er niet meer omheen om bewust met grondstoffen en afvalrecycling om te gaan. Vakbeurs Recycling maakt Afvalmanagement dan ook tot een belangrijk speerpunt op de agenda komende jaren. Niet alleen met inspirerende kennissessies en best practices, maar ook met exposanten op de beursvloer die de gemeenten, industrie en het MKB met afvalvraagstukken kunnen adviseren. Tevens bekleedt Afvalgids centraal op de beursvloer het Match & Meet Point, waar u ontdekt welke exposanten u kunnen adviseren over uw specifieke afvalstromen.

Interessant voor o.a.: gemeenten, mkb en industrie met specifieke afvalstromen.

Kennistheater

Spreker: Bert Keesman, Voorzitter Expertgroep Waste Management 

Omschrijving: Nederlandse leveranciers van technologie en diensten rond afvalmanagement timmeren aan de weg in het buitenland. Wat als we onze krachten bundelen? In deze kennissessie verkent de Expertgroep Waste Management van ENVAQUA de gezamenlijke kansen rond belangenbehartiging, kennis uitwisseling en export.

Doelgroep: Ondernemers en exportmanagers rond afvalmanagement en circulaire economie

Spreker: Laurens Groen, CEO van Milgro BV

Omschrijving: Afval is een grondstof die de weg kwijt is. Zo kijkt Milgo naar de grondstoffentransitie die voor ons ligt. Milgro heeft een rijke historie van 30 jaar ‘anders kijken’ in een traditionele afvalmarkt, maar vooral het karakter van ‘daadwerkelijk doen’. Zij hebben geleerd van de energietransitie bij het verder vormgeven van hun aanpak: Grip Op Afval, Grip Op Verspilling en Grip op Grondstoffen. Hoe komen bedrijven weer in verbinding met de natuur en stopt het verbruik? Milgro gaat graag het gesprek aan met luisteraars om richting te geven aan de grondstoffentransitie waarbij het managen van het Natuurlijk Kapitaal centraal staat.

Doelgroep: Afvalverwerkers

Spreker: Corina Hendriks, Senior Beleidsadviseur en Programmamanager kwaliteit grondstoffen

Omschrijving: Inwoners van gemeenten spelen een cruciale rol in de transitie naar een afvalvrije en circulaire economie. Zij moeten het afval immers zodanig scheiden dat het na recycling weer als grondstof kan dienen voor nieuwe producten. Maar hoe krijg je hen zo ver? Hoe zorg je er voor dat ‘de recycleboodschap’ overkomt in een tijd waarin informatie als een tsunami op inwoners afkomt?
Als publieke afvalinzamelaar (en beheerder van de buitenruimte) houdt ROVA zich al jaren met deze vraag bezig. En sinds een paar jaar hebben we de focus van onze boodschap bewust verschoven van het meer scheiden naar het goed scheiden van afval. Waarom we dat doen en hoe we inwoners betrekken, delen we (mede aan de hand van praktische voorbeelden) tijdens deze lezing.

Spreker: Erik Hoven, Projectmanager Circulair

Omschrijving: Iedereen roept dat er circulair gewerkt wordt. Het staat in beleid van overheden en aannemers beloven veel. Hoe ga je na dat een aannemer nakomt wat hij belooft?
In zijn inleiding zal Erik Hoven aangeven hoe gecertificeerde sloopaannemers de stap maken naar circulariteit en hoe dat in samenwerking met de opdrachtgever tot stand komt.

Doelgroep: Overheden, zowel beleidsmatig als opdrachtgever

Spreker: Ernst-Jan Mul

Omschrijving: De wereld vraagt om circulaire materialen, en onze sector heeft ze. Maar de omschakeling van afvalmanagement naar materiaalproductie is complex. Samen met haar partners, zet Renewi de eerste stappen. Wat werkt wel, en wat werkt niet? Ernst-Jan Mul, innovation manager, deelt de laatste voorbeelden. 

Doelgroep: Afvalmanagement, (grondstoffen) productie,  Directors, business development managers, innovation managers, R&D, sustainability managers 

Sprekers: Dennis van Poppel en 2e-jaars Studenten

Omschrijving: In onze sector is er geen samenvattende visualisatie beschikbaar over hoe afval beweegt door Nederland. En omdat dat beeld een zeer belangrijk hulpmiddel is bij strategie en beleidsvorming heeft Bureau PLAN deze thematische marktvisualisatie uitgezet binnen de HAS Green Academy. Bij de Applied Geo-Informatin Science studenten om precies te zijn.
De basis van deze opdracht is samenstellen van een thematische visualisatie van de logistieke afval- (en grondstoffen) netwerken in Nederland over land, water, spoor en lucht.
Op de logistieke netwerken vinden bewegingen van afval plaats. Van regio’s en locaties waar afval vrijkomt naar overslag en vervolgens weer naar locaties waar het afval wordt verwijderd of een tweede kans krijgt tot grondstof. De studenten werden gevraagd een website te ontwikkelen met interactieve cartografie, waarin het logistieke afval- (en grondstoffen) netwerk van ons Nederlandse afval word gevisualiseerd (bewegingen, regio’s en locaties van herkomst en bestemming van afval). Deze website en de kaart(en) is interactief en dient in meest voorkomende internetbrowsers te kunnen functioneren. De resultaten van dit project zullen wij presenteren in het kennistheater.

Doelgroep: Beleids-en operationeel managers,  bredere groep binnen de afval- en grondstoffenbranche

woensdag 16 november

Het Recyclingsymposium - Congreszaal 1, Next Level

Recycling is een belangrijk fundament in de circulaire economie en de sloop- en recyclingsector investeren veel om de hoge ambities vorm te geven. Dit symposium laat zien dat er nog veel moet worden gedaan om de circulaire economie te realiseren. Maar ook dat er al veel is gebeurd. In de toekomst zal circulair ondernemen onderdeel zijn van ieder bedrijf en ieder product. Dit symposium maakt de circulaire economie toegankelijk, geeft het goede voorbeeld en helpt u op weg.

Titel: Grip op grondstoffen | Zonder hergebruik en recycling geen circulaire economie

Inhoud programma: Dagvoorzitter Marieke van der Werf  introduceert in het 1e gedeelte van het symposium sprekers van de SER, het Ministerie van IenW en TU Delft over het thema:  “Grip op Grondstoffen”. In het tweede gedeelte wordt in een paneldiscussie tussen slopers, bouwers en recyclers de relatie tussen hergebruik, recycling en Circulaire Economie uitgediept. De uitreiking van de Student Recycling Award 2022 is een vast onderdeel van het Recyclingsymposium waarin jonge wetenschappers hun onderzoeken delen en hun ideeën voor de toekomst laten zien. Het Recyclingsymposium wordt zoals gebruikelijk afgesloten met een lunch die wordt aangeboden door de organisatie en sponsoren van het Recyclingsymposium.  

Ga voor meer informatie en aanmelden naar www.recyclingsymposium.nl.

Thema Veiligheid - Kennistheater

Branden bij recyclingbedrijven; helaas komt dit veelvuldig voor en zijn deze branden vaak lastig te voorkomen en te bestrijden. Welke maatregelen zouden minimaal getroffen moeten worden en hoe kunnen we de veiligheid van werknemers en omwonenden garanderen?
Interessant voor o.a. Recyclingbedrijven.

Spreker: Marcel Lasker

Omschrijving: Toepassing van cameratechniek voor branddetectie in de recycling is populair, maar hoe kom je tot een goed ontwerp waarbij de brand tijdig gedetecteerd wordt en ongewenste alarmen voorkomen worden?

Doelgroep: Bedrijven met brandbare buitenopslag, branddetectiebedrijven, verzekeraars, toezichthouders, brandweer

Sprekers: Roy van Leeuwen en Nick Koopmans

Omschrijving: In tijden waarbij personeel schaars is, marge onder druk staat en daardoor dus ook de kwaliteit van processen, zal technologie een grote rol gaan spelen. U gaat zien wat AI kan betekenen wanneer we Videobeeld als sensor gebruiken.

Spreker: Dennis van Poppel

Omschrijving: Afvalbranden. Het is schering en inslag. En naar het zich laat uitzien zal het zeker aan blijven houden.
De impact op het milieu en onze industrie is zeer groot. Maar om hoeveel branden ging het nu eigenlijk precies en hoe zagen deze eruit? Om wat voor soort afval ging het? Wat was de oorzaak van de al die branden? Waar vonden ze plaats? In welke regio en in welke opslag of logistieke voorzieningen? Wat waren de groottes ervan, de hoeveelheid schades? Hoeveel inzet van de veiligheidsdiensten was er nodig en hoeveel overlast heeft het omwonenden opgeleverd?
Afvalgids heeft van alle afvalbranden van de afgelopen 2 jaar die in de media zijn gepubliceerd een kort kwantitatief onderzoek uitgevoerd. De berichten van al deze afvalbranden zijn doorgenomen en op basis van eenduidige kenmerken gekwantificeerd. Op basis van deze gegevens hebben zijn statistieken en visualisaties opgemaakt die zij graag willen delen. Hoe meer informatie er rondom deze trend beschikbaar is hoe sneller wij maatregelen kunnen nemen met elkaar in de sector om branden te voorkomen. 

Doelgroep: De impact van een afvalbrand is groot en raakt daarom nagenoeg alle betrokkenen in de sector. Iedereen heeft daar zijn eigen rol en belang in.
Door informatie over afvalbranden toegankelijk te maken in eenvoudige statistiek en kaarten ondersteunt dat het proces van probleemoplossingen.

Spreker: Gilles van Zweeden, Manager NLVI en al 57 jaar veiligheidskundige

Omschrijving: Ter bevordering van veilig- en gezond werken is sinds 1994 een Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) verplicht voor alle werkgevers met personeel. Een ‘moetje’ dat bij slim gebruik kan helpen om gezonder en veiliger te werken. De werkgever moet onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Inventarisatie: De resultaten van het onderzoek worden schriftelijk vastgelegd. Evaluatie: Van de gevaren wordt een risico inschatting gemaakt. Er wordt gekeken naar de kans, effect en frequentie.
Een RI&E is pas compleet met een plan van aanpak gemaakt (PvA). Wat gaan we aan de risico’s doen om te verminderen en wanneer?

Doelgroep: Alle bedrijfsmedewerkers op elk niveau, van top tot werkvloer

Spreker: Rob Noordzij, CEO SAA Verzekeringen

Omschrijving: Het verzekeren van recyclingbedrijven is niet zo gemakkelijk als er wordt gedacht. Er bestaat een duidelijk verband tussen de uitgevoerde preventieve maatregelen en het verzekeren van de onderneming. Verzekeringstechnisch worden veel recyclingbedrijven gezien als een bedrijf met een verhoogd risico. Dit heeft te maken met de vele gevallen van schade door brandongevallen die in het verleden hebben plaatsgevonden. Een recyclingbedrijf kan met de juiste kennis zelf actie ondernemen om een brand te voorkomen. Rob Noordzij praat hierover graag verder.

Doelgroep: Recyclebedrijven en assurantieadviseurs

Thema Sloop & Recycling - Kennistheater

Sloop & recycling

In 2050 moet Nederland een volledig circulaire bouweconomie hebben. Circulair slopen is dan ook een topic dat de nodige aandacht vergt. Hoe zorgen we dat gebruikte grondstoffen op een kwalitatieve manier hergebruikt worden in nieuwe projecten. Hoe blijven zo veel mogelijk weg van virgin-materialen. Maar ook hoe we bijvoorbeeld moeten omgaan met ernstig vervuild sloopafval, bijvoorbeeld Chroom-6 en asbest.

Interessant voor bouw-/sloop-/infra sector op het gebied van recycling

Spreker: Peter Winkeler, Commercieel Manager

Omschrijving: In ongeveer 20 minuten nemen we de bezoekers mee in de wereld van digitalisering. Het lijkt wel een modewoord, maar digitalisering is geen doel op zich. Het is een middel dat dient om bedrijfsprocessen sneller en efficiënter te laten verlopen. Vanuit die ambitie kijken we naar mensen, technologie én processen. Want dat is de sleutel tot succes. 

Doelgroep: Directie, Management, IT

Spreker: Hans de Jong, Business Development Manager

Omschrijving: Zonder dat we het vaak weten zijn er in oude gebouwen en objecten meer gevaarlijke stoffen gebruikt dan we weten. Door de opgave die er ligt om steeds meer materialen te gaan hergebruiken en recyclen lopen we het risico dat we deze gevaarlijke stoffen steeds weer opnieuw in de keten brengen. Dit zouden we niet moeten willen. Daarom dient er meer bewustzijn en kennis te komen over het voorkomen van de deze gevaarlijke en bij voorkeur een onderzoeksverplichting om gevaarlijke stoffen in kaart te brengen voordat we materialen gaan hergebruiken en recyclen.

Doelgroep: Eigenaren van gebouwen, slopers en recycle bedrijven

Spreker: Erik Hoven

Omschrijving: Iedereen roept dat er circulair gewerkt wordt. Het staat in beleid van overheden en aannemers beloven veel. Hoe ga je na dat een aannemer nakomt wat hij belooft?
In zijn inleiding zal Erik Hoven aangeven hoe gecertificeerde sloopaannemers de stap maken naar circulariteit en hoe dat in samenwerking met de opdrachtgever tot stand komt.

Doelgroep: Overheden, zowel beleidsmatig als als opdrachtgever

Donderdag 17 november - Kunststof recycling

Kunststof recycling updateAl vele jaren is er veel te doen rondom kunststof en recycling, maar er moet nog veel gebeuren. De verpakkingsindustrie blijft groeien, maar hoe kunnen recyclers deze groei blijven opvangen? Hoe kunnen we de kwaliteit van ingezameld kunststof verhogen en garanderen? Hoe zorgen we voor minder vervuiling? De gevolgen van de vervuiling voor het klimaat en onze leefomgeving zijn enorm. Reden te meer om de dilemma’s met elkaar bespreekbaar te maken en gezamenlijk stappen te zetten om ze op te lossen.

Interessant voor alle belanghebbenden bij de kunststofketen: o.a. overheden, producenten, converters, verpakkend bedrijfsleven, inzameldiensten, sorteerbedrijven en recyclingbedrijven.

Kennistheater

Spreker: Erik de Ruijter, Manager Sustainability Projects 

Omschrijving: De kern van het nieuwe actieplan voor een Circulaire Economie van de Europese Commissie is dat in onze circulaire economie ALLE materialen die gerecycled kunnen worden, ook moeten worden gerecycled. Vanwege beperkte hulpbronnen en klimaatkwesties moeten we uiterlijk in 2050 van een “nemen-gebruiken-wegdoen”-maatschappij overgaan tot een koolstofneutrale, ecologisch duurzame, gifvrije en volledig circulaire economie.
Dus moeten we de systeemfouten aanpakken die het aanbod verlagen, terwijl de vraag naar recyclaat snel groeit. Het Europees parlement is bezig met een voorstel om verbrandingsinstallaties te verplichten om herbruikbaar materiaal uit de verbrandingsstroom te scheiden. Immers 75% van het plastic afval in Nederland wordt verbrand, de overige 25% wordt volgens decentrale eisen ingezameld, waardoor waardevolle grondstof wordt vernietigd of van slechtere kwaliteit is. Vraag gestuurde technische standaarden voor recyclaat en certificering van recyclaat dat wordt toegepast in nieuwe producten zorgen voor betrouwbaar bewijs en stimuleren kwalitatieve en recyclebare grondstoffen die de diversiteit in de kunststofketen verlagen. Die Europese standaarden en certificering zijn de kern van oplossing voor de knelpunten die het Transitieteam Kunststoffen juli jl. vaststelde.

Doelgroep: Verantwoordelijken of betrokkenen bij besluiten over de inzameling en sortering van plastic afval, industriële partners die recyclaat producten toepassen in hun producten, NGO’s

Spreker: Ulphard Thoden van Velzen, Senior Onderzoeker Verpakkingstechnologie en Recycling

Omschrijving: Sinds 2009 recyclen wij in Nederland onze huishoudelijke kunststofverpakkingen en ook steeds meer andere kunststoffen. In ruim 10 jaar is de infrastructuur opgezet om kunststofverpakkingen in te zamelen, te sorteren en te recyclen. Dat is op zich een prestatie die er mag zijn. Jaarlijks groeit het systeem verder. Tegelijkertijd realiseren wij ons steeds nadrukkelijker dat elk systeem lekt, begrijpen we steeds meer van de ernst van die lekkage voor de leefomgeving, beseffen we ons dat kunststoffen in andere toepassingen veelal nog niet ingezameld worden en neemt de urgentie toe om het kunststofsysteem te ontkoppelen van ruwe aardolie. Dit laatste om de klimaatverandering te beperken en geopolitieke afhankelijk van ons vijandige regimes te beperken. Om het kunststofsysteem meer circulair te maken is er dringend behoefte aan design-for-recycling van alle bestaande kunststofobjecten, nieuwe recyclingtechnologieën en meer realistische wetgeving. Dit stuit op bezwaren en dilemma’s van belanghebbenden en hier moeten we dringend over praten om ze op te lossen.

Doelgroep: Alle belanghebbenden bij de kunststofketen: overheden, producenten, converters, verpakkend bedrijfsleven, inzameldiensten, sorteerbedrijven en recyclingbedrijven

Spreker: Rob de Ruiter, Director Innovations and Sustainability

Omschrijving: Als we zogenaamde mechanische recycling blijven voortrekken boven andere vormen van recycling, met name chemische recycling, zullen we de resultaten behalen die we nu behalen en dat is bedroevend. Het heeft zin om veel meer holistisch naar ons afval en de verwerking ervan te kijken. Ook voor chemische recyclingprocessen zal op maat moeten worden gesorteerd. Dan komen we wellicht in de buurt van die per definitie onhaalbare target van 100% circulariteit. Kwaliteit is key en daarvoor zijn data essentieel. Deze bedrijfstak transformeert van werktuigbouw-technisch naar IT gedreven.

Doelgroep: afvalverwerkers, beleidsmakers, productontwikkelaars/ontwerpers

Spreker: Dr Pieter Imhof, Cluster Lead Circular Plastics, Sr Business Developer

Omschrijving: Gebruik van plastics heeft grote voordelen in verschillende toepassingen vanwege de unieke eigenschappen van plastics. Echter er zijn ook schaduwkanten, zoals impact op milieu, gebruik van fossiele grondstoffen en microplastics. Door toepassing van R-strategieën en goed begrip van kwaliteit en specificaties, alsook de schaduwkanten, is een groot deel van de schaduwkanten te verminderen. In 3 verschillende sessies zullen we een beeld geven hoe we allen een bijdrage kunnen leveren.

Doelgroep: Elke organisatie die positie in de plastics waarde keten inneemt; NGOs’; beleidsmakers; Strategen, uitvoerders, beslissingsnemers, R&D, burgers/geinteresseerden

Spreker: Kim Meulenbroeks

Omschrijving: Het is mogelijk om hoogwaardige eindproducten te leveren en hierin een kwaliteitsverbetering te maken door te investeren in bestaande sorteer- en recyclingtechnieken. Daarnaast zijn er ook advanced recyclingtechnieken om de kwaliteit nóg beter te krijgen, of om materiaal wat vandaag nog verbrand wordt óók te kunnen recyclen. Renewi deelt hierover graag haar ervaringen.

Doelgroep: Partijen die zich in de kunststof productie of kunststof recycling sector bevinden

Vakbeurs Recycling werkt aan live Demoterrein voor 2022 editie

Meld u aan voor het Demoterrein!


Heeft u een machine die u extra onder de aandacht wilt brengen bij de bezoekers van Recycling? Dan is het live Demoterrein voor u zeker van toegevoegde waarde! De ambitie is om twee keer per dag een live demonstratie op het buitenterrein te laten plaatsvinden van diverse grote machines. Het Demoterrein wordt opgezet in samenwerking met deelnemende exposanten.

Wilt u de bezoeker op een interactieve manier kennis laten maken met uw machine? En tevens actief meegenomen worden in de communicatie over dit initiatief, via socials, nieuwsbrieven en de website? Geef u dan op voor het Demoterrein!

Blijf up-to-date

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond het programma van Vakbeurs Recycling 2023. Schrijf u in voor de nieuwsbrief.

Kennispartners

Scroll naar top